Regulamin V Festiwalu

REGULAMIN
V Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Matko Boża Różańcowa!”

I. ORGANIZATORZY FESTIWALU
Organizator:
Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Współorganizatorzy:
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Akcja Katolicka przy Parafii.

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady
Agata Szlązak – członek Rady Artystycznej
Stanisław Diwiszek – członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem V Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z tematyką nabożeństw różańcowych, czyli zbiorowej modlitwy poświęconej Maryi odprawianej zwykle w październiku.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

V. TERMIN
16-30 października 2016 r.
Prezentacje chórów parafialnych odbędą się 20, 21, 22, 23 października 2016 (oprawa muzyczna nabożeństwa różańcowego, Msza Św. oraz koncert pieśni maryjnych).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu,
2. Każdy chór przesyła na adres [email protected] wykaz swojego repertuaru pieśni maryjnych oraz nawiązujących do tematyki tajemnic różańcowych, a także propozycje oprawy muzycznej części stałych Mszy Św.
3. Spośród nadesłanych propozycji repertuarowych Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania przez dane chóry przy oprawie poszczególnych nabożeństw różańcowych, do oprawy muzycznej Mszy Świętej oraz do koncertu pieśni maryjnych.
a. Tajemnice światła 20 października 2016 (czwartek)
b. Tajemnice bolesne 21 października 2016 (piątek)
c. Tajemnice radosne 22 października 2016 (sobota)
d. Tajemnice chwalebne 23 października 2016 (niedziela)
Przy braku zgłoszeń na któryś termin, pozostawimy terminy, które pasują chórom i dyrygentom.
4. Zaleca się, aby każdy chór przygotował także jeden lub dwa z podanych utworów do wspólnego wykonania:
a. Marcin Obuchowski – Ave Maria 1
b. Marcin Obuchowski – Ave Maria 2
5. Nuty wskazanych utworów zostaną dostarczone mailowo dyrygentom chętnych zespołów wraz z szablonami kart uczestnictwa.
6. Liczba chórów uczestniczących w Festiwalu jest ograniczona. O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecyduje Rada Artystyczna według kolejności zgłoszeń i przysłanego repertuaru.
7. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.
8. Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
9. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie.
10. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ
1. Do 15 kwietnia 2016 – przyjmowanie na adres [email protected] zgłoszeń uczestnictwa.
2. Do 25 kwietnia 2016 – wysłanie chętnym chórom nut utworów do wspólnego wykonania oraz szablonów karty zgłoszenia.
3. Do 30 maja 2016 – przyjmowanie kart zgłoszenia od chórów.
4. Do 30 czerwca 2016 – wysyłanie dyrygentom informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu.
5. Do 30 sierpnia 2016 – przyjmowanie aktualnych zdjęć chórów oraz krótkich notatek o chórze i dyrygencie.
6. Do 15 września 2016 – wysłanie zakwalifikowanym chórom szczegółowego programu Festiwalu.