FAMILIA

Chór „Familia” parafii pw. Św. Rodziny w Lublinie powstał jesienią 1986 roku dzięki inicjatywie dwóch miłośników muzyki kościelnej – ówczesnego proboszcza parafii Św. Rodziny, ks. kanonika Ryszarda Juraka oraz parafialnego organisty i dyrygenta, Stanisława Czajkowskiego, który kieruje chórem przez cały czas jego istnienia. Zespół liczy obecnie 25 osób – w większości parafian Św. Rodziny. Podstawowym jego zadaniem jako chóru parafialnego jest oprawa muzyczna świątecznych i nie­dzielnych (w każdą drugą niedzielę miesiąca) Mszy św. całego roku kościel­nego. Służący temu celowi repertuar chóru obejmuje obecnie blisko 150 utworów religijnych kompozytorów polskich i obcych reprezentujących różne epoki od renesansu do współcze­sności (XVI-XXI w.).
Chór chętnie występuje także poza parafią – w innych kościołach Lublina z katedrą lubelską na czele (tu m. in. w ramach koncertów chóralnych „Ars Chori”, „Dni Cecyliańskie”, „Ciemna Jutrznia”) oraz w różnych miejscowościach archidiecezji lubelskiej (m. in. kilkakrotnie uczestniczył w Łęczyńskich Spotkaniach Chórów oraz w niemal wszystkich tj. w pięciu edycjach Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Lublinie w latach 2012-2016, 2018). Formą aktywności poza parafialnej były w latach 1995-1996 comiesięczne występy chóru w czasie niedzielnych Mszy św. transmitowa­nych z kościoła Św. Rodziny przez Katolickie Radio Lublin. Chórzyści łączą swe zamiłowa­nia muzyczne i religijność z upodobaniem do turystyki, czego efektem są coroczne wyjazdy chóru w różne regiony naszej Ojczyzny, głównie do znanych polskich sanktuariów. Dotych­czas chór gościł w tak ważnych dla polskiej religijności i kultury miejscach jak Kodeń, Czę­stochowa, Kalwaria Pacławska, Kałków, Toruń, Licheń, Wąwolnica, Janów Lubelski, Święta Lipka, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Krasnystaw, Piekary Śląskie, Bardo Ślą­skie, Wambierzyce, Wrocław, Kazimierz Dolny. Zespół miał też okazję dwukrotnie wystąpić za naszą połu­dniową granicą – w czeskim Bozkowie i słowackim sanktuarium maryjnym na Mariańskiej Górze w Lewoczy.
9 czerwca 2007 r. chór „Familia” wraz z siedmioma innymi chórami archidiecezji lubelskiej i Orkiestrą Kameralną Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im K. Lipińskiego w Lublinie wystąpił podczas uroczystej celebry diecezjalnej w 20-tą rocznicę pobytu Ojca św., teraz już świętego Jana Pawła II w Lublinie na Czubach. Stworzony wówczas potężny zespół (w sumie ok. 250 śpiewaków i instrumentalistów) prowadzili Stanisław Czajkowski (dyrygent chóru „Familia”) i Teresa Krasowska (dyrygent Orkiestry). 9 czerwca 2017 roku, podczas uroczystej Mszy św. w 30-tą rocznicę papieskiej pielgrzymki, połączonej z konsekracją kościoła Świętej Rodziny w Lublinie, pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Budzika, chór „Familia” wystąpił obok Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Familia

Stanisław Czajkowski ukończył teologię a następnie muzykologię w Katolickim Uniwersy­tecie Lubelskim. W dziedzinie dyry­gentury chóralnej jest uczniem wybitnego artysty, prof. Kazimierza Gór­skiego. Przedmiotem jego szczególnej pasji i zamiłowania jest muzyka kościelna (zwłaszcza muzyka chóralna a cappella) jako inte­gralny i bardzo istotny element liturgii Kościoła. Jesz­cze w trakcie studiów w 1983 r. podjął obowiązki organisty w powstającej wówczas parafii Św. Rodziny w Lublinie i pozostaje na tym stanowisku do dzi­siaj. W 1985 r. uczestniczył w Ogólnopolskim Kursie Spe­cjalistycznym dla dyrygentów chórów w Akademii Mu­zycznej w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Stani­sława Kulczyńskiego. Do końca lat 1980-tych kierował działa­jącą przy parafii Św. Rodziny scholą dziewczęcą „Ju­trzenka”. W 1986 r. założył w parafii chór mieszany „Fa­milia”, którym kieruje przez wszystkie lata jego istnie­nia. Od 1990 r. jest pracownikiem KUL jako bibliotekarz In­stytutu Muzykologii. Praktyczne uprawianie muzyki ko­ścielnej łączy z badaniami naukowymi, zwłaszcza nad polską muzyką dawną. Owocem tych badań są artykuły publikowane w periodykach muzykologicznych i Ency­klopedii Katolickiej, uczestnictwo w konferencjach na­ukowych oraz przywracanie do życia zapomnianych kom­pozycji kościelnych z dawnych rękopisów. Ma w swoim dorobku także kilka kompozycji własnych (m. in. pieśń Bóg bogaty w miłosierdzie ku czci św. Jana Pawła II) oraz opracowań pieśni kościelnych na chór a cappella. W grudniu 2017 r. został przez metropolitę lubelskiego, ks. abpa Stanisława Budzika, odznaczony medalem „Lumen mundi”, przyznawanym osobom zasłużonym dla archidiecezji lubelskiej.